Sliedrecht’s Smart Energy Hub: dé innovatieve aanjager voor duurzame energievoorziening


Waterstof is een belangrijk alternatief voor fossiele brandstoffen in de verduurzaming van industrie
transport. In de meeste gevallen wordt aardgas gebruikt voor de productie ervan. De nieuwe Smart
Energy Hub in Sliedrecht is straks leverancier van volledig fossielvrije waterstof en richt zich daarmee op het realiseren van lokale, duurzame energievoorziening. Het initiatief is opgezet via de
Innovatietafel Waterstof van Werkgevers Drechtsteden en wordt onder andere ondersteund door het samenwerkingsverband Smart Delta Drechtsteden. Binnen dit verband werken bedrijven, onderwijs en overheid samen aan een sterke, innovatieve regio. De Smart Energy Hub betreft één van de grootste innovatieprojecten in de regio en levert een belangrijke bijdrage aan versnelling van de energietransitie.

Binnen het Smart Energy Hub-project wordt waterstof meer dan alleen een energiedrager: het vormt de
schakel tussen lokaal opgewekte energie en consumptie, nauw verbonden met de lokale economie en
infrastructuur. Het project wordt daarbij ondersteund door investeringen vanuit het bedrijfsleven,
onderwijsinstellingen en de overheid. Door het overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit om te
zetten in waterstof, levert het project een belangrijke bijdrage aan de versnelling van de energietransitie.
André Boer (initiatiefnemer Smart Energy Hub): “De komst van de Smart Energy Hub draagt niet alleen bij aan de energietransitie. Het stimuleert ook duurzame en economische groei van de regio Drechtsteden. De waterstof hub dient hierbij als katalysator voor duurzame energievoorziening in de gehele regio, waar lokale ondernemers en stakeholders straks samen de energievoorziening beheren”.

Verandering in energievoorziening

De waterstof hub in Sliedrecht introduceert een vernieuwende vorm van energie-infrastructuur, gericht
op de lokale productie, opslag en distributie van groene waterstof. Een belangrijk aspect van deze
innovatie is het hergebruik van bijproducten. Zuurstof, afkomstig van de waterstofproductie, verbetert
lokale waterzuiveringsprocessen en maakt industriële processen schoner. Daarnaast wordt de
overgebleven warmte ingezet ter ondersteuning van het regionale warmtenetwerk. Dit draagt bij aan de
energie-efficiëntie; de mate waarin energie wordt omgezet naar een andere vorm, met zo min mogelijk
verspilling. De Smart Energy Hub wordt gebouwd bij de Driehoek in Sliedrecht. Deze plek vormt de ideale locatie, mede vanwege de nabijheid van verschillende potentiële partners, producenten en consumenten.

Ontwikkeling Smart Energy Hub De komst van de Smart Energy Hub wordt gefaseerd uitgevoerd en groeit in de toekomst uit tot een capaciteit van dertig megawatt. De ambitie is om begin 2026 de eerste fase te hebben opgezet. Jörg Gigler (Directeur TKI Nieuw Gas binnen de Topsector Energie): Elektrolyseprojecten voor waterstofproductie starten vaak traag, terwijl deze essentieel zijn voor de ontwikkeling van de gehele keten. In tegenstelling tot grootschalige elektrolyse, zijn kleinere initiatieven zoals de Smart Energy Hub minder kapitaalintensief en kunnen ze waterstof gemakkelijker lokaal afzetten. Dit bevordert de ontwikkeling van lokale en regionale markten. Daarbij draagt het bij aan de opbouw van kennis en expertise in Nederland.”

Duurzame toekomst, met gedeeld eigenaarschap

André Boer licht eind november tijdens de waterstofinnovatietafel bijeenkomst van Werkgevers
Drechtsteden de bevindingen toe uit de voorverkenningsstudie. Ook de plannen voor de toekomst
worden dan bekendgemaakt. Zo streeft het projectteam van de Smart Energy Hub naar een
ontwikkelingsconsortium-fase, waar lokale ondernemers en stakeholders samen de energievoorziening
beheren. Op deze manier dragen bedrijfsleven, onderwijs en overheid gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een duurzame energietoekomst. De aanpak van Sliedrecht zal daarbij dienen als een voorbeeld voor andere regio’s, gericht op een efficiënt en duurzaam energie-ecosysteem.